Zasmakuj w tradycji

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

1. Budżet:
a) Pomoc ma formę zwrotu maksymalnie:
-do 70% kosztów kwalifikowanych- w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
b) Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 300 000 zł.
c) Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo (maksymalnie 2 etapy) lub za cały projekt.


2. Beneficjenci:
a) Osoba fizyczna, która:
- jest obywatelem państwa członkowskiego UE
- jest pełnoletnia
- miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR- w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą
b) Osoba prawna,  jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
c) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
 
3. Zobowiązania wnioskodawcy:
-zapewnienie trwałości projektu co najmniej 3 lata od daty wypłaty płatności końcowej;
- osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie (ilościowego lub wartościowego) poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;
- osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;
- niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych;
- zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji- w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy  o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym nie przekracza 20 tys. złotych netto;
- przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia , w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
- udostępnianie LGD danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników LSR
 
Wniosek i biznesplan  należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dwóch egzemplarzach + zapisany na płycie lub innym nośniku informacji.
 

Wnioski i instrukcje

 • Wniosek o przyznanie pomocy- pdf
 • Wniosek o przyznanie pomocy- aktywny
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 • Biznesplan- pdf
 • Biznesplan- aktywny
 • UWAGA: Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
 • Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
 • Wzór umowy
 • Załącznik nr 1 do Umowy- Zestawienie Rzeczowo- Finansowe
 • Załącznik nr 2 do Umowy- Wykaz działek ewidencyjnych
 • Załącznik nr 3 do Umowy- Zasady konkurencyjnoci wydatków
 • Załącznik nr 4 do Umowy- wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
 • Załącznik nr 5 do Umowy- Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 • Wniosek o płatność- pdf
 • Wniosek o płatność- aktywny
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 • UE LEADER PROW
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Europa inwestująca w obszary wiejskie
  Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska"
  Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
  2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   
  © 2009 Lokalna Grupa działania "Ziemia Biłgorajska", wykonanie eball kontakt: lgd@ziemiabilgorajska.pl