Zasmakuj w tradycji

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Budżet:
a) Pomoc ma formę premii
b) Wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi 80 000 zł 



2. Beneficjenci:
a) Osoba fizyczna, która:
- jest obywatelem państwa członkowskiegoUE
- jest pełnoletnia
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR
 
3. Zobowiązania wnioskodawcy:
- podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
*zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności  i podlegania tym ubezpieczeniom  przez okres 2 lat od daty wypłaty płatności końcowej lub
* utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy  w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji , zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy przez okres 2 lat od daty wypłaty płatności końcowej;
- osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu  sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;
- przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia , w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
- udostępnianie LGD danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników LSR
 
 
Wniosek i biznesplan należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dwóch egzemplarzach + zapisany na płycie lub innym nośniku informacji.
 

Wnioski i instrukcje

 • Wniosek o przyznanie pomocy- pdf
 • Wniosek o przyznanie pomocy- aktywny
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 • Biznesplan- pdf
 • UWAGA: Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
 • Biznesplan- aktywny
 • Wzór umowy
 • Załącznik do Umowy- Wykaz działek ewidencyjnych
 • Wniosek o płatność- pdf
 • Wniosek o płatność- aktywny
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 • UE LEADER PROW
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Europa inwestująca w obszary wiejskie
  Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska"
  Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
  2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   
  © 2009 Lokalna Grupa działania "Ziemia Biłgorajska", wykonanie eball kontakt: lgd@ziemiabilgorajska.pl